CONCURS IMATGE PARIATGES D’ANDORRA 

symposium grafica 2022. 
Sant Julià de Lòria (Andorra)

AMB UN ÚNIC PREMI GUANYADOR DE 1.000€
TERMINI DE PRESENTACIÓ: EL 1 DE SETEMBRE 

enviant la proposta al correu symposiumgrafica@uab.cat

1. PROMOTOR DEL CONCURS 

L’Observatori Europeu de la Comunicació (OEC) (https://euniv.eu/recerca/observatori-europeu-de-la-comunicacio/) de la Escola Superior de Relacions Públiques  de Barcelona y la Universitas Europaea d’Andorra (https://euniv.eu/) promouen el present Concurs amb la participació del Symposium Grafica (https://www.symposiumgrafica.com/).

 2. OBJECTE 

Aquestes bases tenen per objecte regir en la convocatòria del concurs obert a totes les persones que estiguin estudiant un estudi universitari i que hi vulguin participar, en especial estudis de disseny gràfic; marqueting, publicitat i relacions públiques; comunicació… amb la finalitat d’obtenir la imatge que representi els “Pariatge signat a Lleida el 8 de setembre de 1278, entre Pere d'Urtx, bisbe d'Urgell, i Roger Bernat III, comte de Foix i vescomte de Castellbò.”

3. REQUISITS 

 1. El concurs està obert a tothom que reuneixi la condició d’estudiant ja esmentada de manera individual o col·lectiva presentant una única obra original i inèdita per persona o col·lectiu. 
 2. La imatge s’ha de presentar en format digital pdf i les seves dimensions ha de ser A3 (420 mm x 297 mm apaïsat i amb sagnat de 5 mm per cada costat. 
 3. La tècnica és lliure però el disseny ha d’estar vectoritzat, apte per a la seva reproducció de manera que pugui tenir una bona aplicació tant en format paper com en digital. Per aquest motiu no seran admeses tintes metal·litzades ni fluorescents ni tampoc relleus i/o volums enganxats però sí la seva representació visual reproduïdes en quadricromia.  
 4. Les obres no han anar signades
 5. Les obres presentades en un format o en una presentació diferent als citats a les presents bases seran desqualificades. 

4. CONTINGUT 

La imatge haurà de vincular d’una manera figurativa o abstracta però clara i suficient la referencia als Pariatges d’Andorra: 

“el Pariatge de 1278 es va signar quan la maquinària diplomàtica cercà corrents una entesa davant la immediata acció militar del comte de Foix contra el bisbe d'Urgell. Gràcies a aquesta solució en la qual intervingué l'estament reial, la noblesa i la Mitra, el Principat d'Andorra aconseguí un règim que no era en absolut peculiar aleshores i sí molt comú, sobretot, a la veïna regió llenguadociana; un règim polític, però, que, degut també a uns altres factors, ens ha permès d'arribar al segle XX amb una personalitat política diferenciada i, ara sí, única.” 

“Van ser, en realitat, dos pactes consecutius pels quals acordaren el condomini de les valls d'Andorra. Són l'origen de l'actual coprincipat: per una banda l'arquebisbe d'Urgell (Senyor Episcopal d'Urgell) i per l'altra el President de la República Francesa. El primer pariatge d'Andorra va ser entre el bisbe d'Urgell, Pere d'Urtx, i el comte de Foix, Roger Bernat III, el 1278, que fou ratificat per una sentència el 1288.””

5. PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ I TERMINIS 

 • La Imatge presentada s’haurà d’enviar en format pdf al correu electrònic symposiumgrafica@uab.cat
 • A cada obra presentada se li assignarà un Codi que serà el que podrà veure els membres del Jurat. 
 • Les obres es podran presentar fins el 1 de setembre de 2022.
 • Es comunicaran les propostes rebudes i durant el symposium grafica es donarà a conèixer la imatge guanyadora.

6. JURAT 

El Jurat està format per: 

Josep Majoral. Cònsul Major de Sant Julià de Lòria. 

Antoni Noguero. Rector de la Universitat Europea d’Andorra (eUniv)

Marc Escolà. Pronotari de la Universitat Europea d’Andorra (eUniv)

Josep Rom. Vicerrector de la Universitat Ramón Llull (URL)

Jordi Sauret. Director de l’Observatori Europeu de la Comunicació (OEC)

Sara Magallón. Directora de l’Escola Superior de Relacions Públiques  (ESRP)

Ana I. Entenza. Organitzadora del Symposium gràfica

Daniel Tena. Organitzador del Symposium gràfica

Secretaria Tècnica: Beatiz Hontanilla

 

7. CRITERIS DE VALORACIÓ

Es valorarà tres aspectes fonamentats: la Creativitat, la Comunicació i l’Artisticitat.

Creativitat (fins 30 punts)

 • Originalitat o novetat de la proposta presentada. (fins 20 punts)

 

 • Grau de sorpresa que provoca la imatge presentada. (fins 10 punts)

 

Comunicació (fins 30 punts)

 • Claredat del concepte transmès (fins 10 punts); queda clar el que transmet la imatge.
 • Concreció de la representació del concepte “Pariatge” (fins 20 punts); és clar el significat o sentit de la imatge vinculada al Pariatge d’Andorra.

Artisticitat (fins 40 punts)

 • Disseny formal (fins 20 punts); la imatge està realitzada tècnicament de manera correcta.
 • Composició (fins 20 punts); la imatge resulta atractiva visualment.

 

8. PREMI I ACTE DE LLIURAMENT 

La imatge guanyadora serà reproduïda com a símbol dels Pariatges d’Andorra. Podrà ser difosa en diversos formats i tècniques i el nom de la persona guanyadora apareixerà vinculada a l’obra. 

 • El veredicte del concurs es farà públic el 9 de setembre de 2022 durant el symposium grafica 2022 a celebrar a Sant Julià de Lòria (Andorra). 

9. CONDICIONS PER A LA PERSONA GUANYADORA i ALTRES

 • La persona guanyadora dona a l’organització l’autorització de reproducción/difussió de la imatge guanyadora i reservant-se sempre l’autoria. 
 • La persona guanyadora haurà de col·laborar, si cal, fent adaptacions, de la imatge.
 • Totes les persones participants, rebran el diploma de participació corresponent.

10. ACCEPTACIÓ DE LES BASES I PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRAL

 • La participació en aquest concurs implica la total acceptació d’aquestes bases i l’autorització a l’organització per a l’exposició i reproducció de les imatges. 
 • Les persones participants es responsabilitzaran que no existeixin drets de tercers i de tota reclamació per drets d’imatge. 
 • La persona guanyadora del primer premi cedeix de forma voluntària i gratuïta, tant en l’àmbit nacional com en l’internacional, a l’observartori de la Comunicació els drets d’explotació de l’obra presentada i premiada (dret de reproducció, distribució, comunicació pública, transformació i publicació en col·leccions escollides o completes). Aquesta cessió en exclusiva permet a l’Observatori Europeu de la Comunicació explotar l’obra, amb exclusió d’altres persones -inclosa la persona premiada-, i atorgar autoritzacions no exclusives a tercers. Així mateix atorga legitimació a l’Observatori Europeu de Comunicació, independentment de la que tingui el cedent, per reclamar les facultats cedides. 

11. FONTS DE REFERÈNCIA

https://www.elperiodic.ad/noticia/15251/el-pariatge-dandorrade-1278

https://www.elperiodic.ad/noticia/13897/lleida-recupera-el-castell-de-la-signatura-del-primer-pariatge

https://www.facebook.com/turoseuvella/photos/el-castell-del-rei-de-lleida-va-ser-ledifici-civil-m%C3%A9s-notable-de-la-ciutat-i-un/1741267792681882/

 

BASES 

CONCURSO IMATGEN "PARIATGES D’ANDORRA" 

 

symposium grafica 2022. 
Sant Julià de Lòria (Andorra)


CON UN ÚNICO PREMIO GANADOR DE 1.000€
PLAZO DE PRESENTACIÓN: EL 1 DE SEPTIEMBRE

enviando la propuesta al correo symposiumgrafica@uab.cat

 


1. PROMOTOR DEL CONCURSO
El Observatorio Europeo de la Comunicación (OEC) (https://euniv.eu/recerca/observatori-europeu-de-la-comunicacio/) de la Escuela Superior de Relaciones Públicas de Barcelona y la Universitas Europaea de Andorra (https ://euniv.eu/) promueven el presente Concurso con la participación del Symposium Grafica (https://www.symposiumgrafica.com/).


2. OBJETO
Estas bases tienen por objeto regir en la convocatoria del concurso abierto a todas las personas que estén estudiando un estudio universitario y que deseen participar, en especial estudios de diseño gráfico; marketing, publicidad y relaciones públicas; comunicación… con el fin de obtener la imagen que represente los “Pariaje firmado en Lleida el 8 de septiembre de 1278, entre Pere d'Urtx, obispo de Urgell, y Roger Bernat III, conde de Foix y vizconde de Castellbò.”


3. REQUISITOS
1. El concurso está abierto a todo el mundo que reúna la condición de estudiante ya mencionada de forma individual o colectiva presentando una única obra original e inédita por persona o colectivo.
2. La imagen debe presentarse en formato digital pdf y sus dimensiones será A3 (420 mm x 297 mm apaisado y con sangrado de 5 mm por cada lado).
3. La técnica es libre pero el diseño debe estar vectorizado, apto para su reproducción de forma que pueda tener una buena aplicación tanto en formato papel como en digital. Por este motivo no serán admitidas tintas metalizadas ni fluorescentes ni tampoco relieves y/o volúmenes pegados pero sí su representación visual reproducidas en cuatricromía.
4. Las obras no deben ir firmadas.
5. Las obras presentadas en un formato o en una presentación distinta a los citados en las presentes bases serán descalificadas.


4. CONTENIDO
La imagen deberá vincular de forma figurativa o abstracta pero clara y suficiente la referencia a los "Pariatges d'Andorra":
“el  de 1278 se firmó cuando la maquinaria diplomática buscó corriendo un entendimiento ante la inmediata acción militar del conde de Foix contra el obispo de Urgell. Gracias a esta solución en la que intervino el estamento real, la nobleza y la Mitra, el Principado de Andorra consiguió un régimen que no era en absoluto peculiar entonces y sí muy común, sobre todo, en la vecina región del Llenguadoc; un régimen político que, debido también a otros factores, nos ha permitido llegar al siglo XX con una personalidad política diferenciada y, ahora sí, única.”
“Fueron, en realidad, dos pactos consecutivos por los que acordaron el condominio de los valles de Andorra. Son el origen del actual coprincipado: por un lado el arzobispo de Urgell (Señor Episcopal de Urgell) y por otro el Presidente de la República Francesa. El primer paraje de Andorra fue entre el obispo de Urgell, Pere d'Urtx, y el conde de Foix, Roger Bernat III, en 1278, que fue ratificado por una sentencia en 1288.””


5. PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN Y PLAZOS
* La Imagen presentada deberá enviarse en formato pdf al correo electrónico symposiumgrafica@uab.cat.
* A cada obra presentada se le asignará un Código que será el que podrá ver a los miembros del Jurado.
* Las obras se podrán presentar hasta el 1 de septiembre de 2022.
* Se comunicarán las propuestas recibidas y durante el symposium grafica se dará a conocer la imagen ganadora.


6. JURADO
El Jurado está formado por:
Josep Majoral. Cónsul Mayor de Sant Julià de Lòria.
Antonio Noguero. Rector de la Universidad Europea de Andorra (eUniv)
Marco Escolà. Pronotario de la Universidad Europea de Andorra (eUniv)
Josep Rom. Vicerrector de la Universidad Ramón Llull (URL)
Jordi Sauret. Director del Observatorio Europeo de la Comunicación (OEC)
Sara Magallón. Directora de la Escuela Superior de Relaciones Públicas (ESRP)
Ana I. Entenza. Organizadora del Symposium gráfica
Daniel Tena. Organizador del Symposium gráfica
Secretaría Técnica: Beatiz Hontanilla

7. CRITERIOS DE VALORACIÓN
Se valorará tres aspectos fundamentados: la Creatividad, la Comunicación y la Artisticidad.
Creatividad (hasta 30 puntos)
* Originalidad o novedad de la propuesta presentada. (hasta 20 puntos)

* Grado de sorpresa que provoca la imagen presentada. (hasta 10 puntos)

Comunicación (hasta 30 puntos)
* Claridad del concepto transmitido (hasta 10 puntos); queda claro lo que transmite la imagen.
* Concreción de la representación del concepto “Pariaje” (hasta 20 puntos); está claro el significado o sentido de la imagen vinculada al Pariatge d'Andorra.
Artisticidad (hasta 40 puntos)
* Diseño formal (hasta 20 puntos); la imagen está realizada técnicamente de forma correcta.
* Composición (hasta 20 puntos); la imagen resulta atractiva visualmente.

8. PREMIO Y ACTO DE ENTREGA
La imagen ganadora será reproducida como símbolo de los Pariatges d'Andorra. Podrá ser difundida en varios formatos y técnicas y el nombre de la persona ganadora aparecerá vinculada a la obra.
* El veredicto del concurso se hará público el 9 de septiembre de 2022 durante el symposium grafica 2022 a celebrar en Sant Julià de Lòria (Andorra).


9. CONDICIONES PARA LA PERSONA GANADORA y OTROS
* La persona ganadora da a la organización la autorización de reproducción/difusión de la imagen ganadora y reservándose siempre la autoría.
* La persona ganadora tendrá que colaborar, si es necesario, haciendo adaptaciones, de la imagen.
* Todas las personas participantes, recibirán el diploma de participación correspondiente.


10. ACEPTACIÓN DE LAS BASES Y PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRAL
* La participación en este concurso implica la total aceptación de estas bases y la autorización a la organización para la exposición y reproducción de las imágenes.
* Las personas participantes se responsabilizarán de que no existan derechos de terceros y de toda reclamación por derechos de imagen.
* La persona ganadora del primer premio cede de forma voluntaria y gratuita, tanto a nivel nacional como internacional, al observatorio de la Comunicación los derechos de explotación de la obra presentada y premiada (derecho de reproducción, distribución, comunicación pública, transformación y publicación en colecciones escogidas o completas). Esta cesión en exclusiva permite al Observatorio Europeo de la Comunicación explotar la obra, con exclusión de otras personas -incluida la persona premiada-, y otorgar autorizaciones no exclusivas a terceros. Asimismo otorga legitimación al Observatorio Europeo de Comunicación, independientemente de la que tenga el cedente, para reclamar las facultades cedidas.


11. FUENTES DE REFERENCIA

https://www.elperiodic.ad/noticia/15251/el-pariatge-dandorrade-1278

https://www.elperiodic.ad/noticia/13897/lleida-recupera-el-castell-de-la-firma-del-primer-pariatge

https://www.facebook.com/turoseuvella/photos/el-castell-del-rei-de-lleida-va-ser-ledifici-civil-m%C3%A9s-notable-de-la-ciutat-i- un/1741267792681882/