PONÈNCIES / Ponencias 

TRES MODALITATS DE PONÈNCIES / Tres Modalidades de Ponencias

En el cas d'optar a voler publicar en una de les dues revistes científiques, caldrà enviar el TEXT COMPLERT per iniciar el procés de revisió per parells seguint les directrius per a autors de les revistes científiques: grafica o questiones publicitàries.

En caso de querer publicar en una de las dos revistas científicas, será necesario enviar el TEXTO COMPLETO para iniciar el proceso de revisión por pares siguiendo las directrices para autores de las revistas científicas: grafica o questiones publicitarias.

https://revistes.uab.cat/grafica                                                     https://www.questionespublicitarias.es/

 

COMUNICACIONS ORALS
Comunicaciones Orales

ENVIAR  a symposium.grafica@uab.cat el resum segons les indicacions per a la seva acceptació.
ENVIAR a symposium.grafica@uab.cat el resumen según las indicaciones para su acceptación.

El temps establert per a una comunicació oral és de 15 minuts. Les comunicacions acceptades per a la seva presentació oral seran agrupades pel comitè científic en les meses temàtiques proposades en el SYMPOSIUM. Caldrà preparar una comunicació oral i seguir les indicacions que en tot moment pugui fer l’organització del symposium.

El tiempo establecido para una comunicación oral será de 15 minutos. Las comunicaciones aceptadas para su presentación oral serán agrupadas por el comité científico en las mesas temáticas propuestas en el SYMPOSIUM. Habrá que preparar una comunicación oral y seguir las indicaciones que en todo momento pueda realizar la organización del symposium.

COMUNICACIONS ONLINE
Comunicaciones Online

ENVIAR a symposium.grafica@uab.cat el resum segons les indicacions per a la seva acceptació.
ENVIAR a symposium.grafica@uab.cat el resumen según las indicaciones para su acceptación.

El temps establert per a una comunicació en línia és de 15 minuts. La presentació es realitzarà en temps real. No obstant això, com a mesura que assegura la presentació, s'ha de facilitar un vídeo de la presentació pre-registrat per a ser presentat, en cas necessari, durant el symposium. Les comunicacions acceptades per a la seva presentació en línia seran agrupades pel comitè científic en les meses  temàtiques proposades en el SYMPOSIUM.

El tiempo establecido para una comunicación online es de 15 minutos. La presentación se realizará en tiempo real. No obstante, como medida que asegura la presentación, debe facilitarse un vídeo de la presentación pre-registrado para ser presentado, en caso necesario, durante el symposium. Las comunicaciones aceptadas para su presentación online serán agrupadas por el comité científico en las mesas temáticas propuestas en el SYMPOSIUM.

COMUNICACIONS POSTER
Comunicaciones Póster

ENVIAR a symposium.grafica@uab.cat el resum segons les indicacions per a la seva acceptació.
ENVIAR a symposium.grafica@uab.cat el resumen según las indicaciones para su acceptación.

Caldrà enviar, abans del 25 d’agost, el pdf del pòster per poder ser exposat durant el SYMPOSIUM.

Els pòsters seran exposats digitalment durant els dies del Symposium a l'espai habilitat per l'organització. Els autors podran explicar la seva feina als participants del Symposium tot fent una exposició breu.

El pòster en format pdf tindrà una dimensió de 60 x 80 cm (format vertical).

Habrá que enviar, antes del 25 de agosto, el pdf del póster para poder ser expuesto durante el SYMPOSIUM.  Los pósters serán expuestos digitalmente durante los días del Symposium en el espacio habilitado por la organización. Los autores podrán explicar su trabajo a los participantes del Symposium haciendo una breve exposición.  El póster en formato pdf tendrá una dimensión de 60 x 80 cm (formato vertical).

Resum/Resumen

CONTINGUT DEL RESUM DE LA COMUNICACIÓ

CONTENIDO DEL RESUMEN DE LA COMUNICACIÓN

ENVIAR A symposium.grafica@uab.cat

Títol de la Comunicació i la seva traducció a un segon idioma. Título de la Comunicación y  su traducción a un segundo idioma. 

Dades d'autoria i Filiació. Datos de autoria y Filiación.

Resum de 150 paraules i la corresponent traducció a un segon idioma. Resumen de 150 palabras y su correspondiente traducción a un segundo idioma.

Paraules clau separades per ; i la seva traducció a un segon idioma. Palabras clave separadas con ; y su traducción a un segundo idioma.

Si s'ha indicat la intenció de publicar en una de les revistes, el comitè científic indicarà a l'autoria a quina de les dues revistes ha de presentar l'article i secció. Si se ha indicado la intención de publicar en una de las dos revistas, el comité científico indicará a la autoría en la que se debe presentar el artículo y sección.

 

INSCRIPCIONS /Inscripciones
PAGAMENT/Pago

El PAGAMENT es fa mitjançant / El pago se realiza mediante TRANSFERENCIA BANCARIA

IBAN: ES72 0081 5029 1500 0116 0919

BIC: BSABESBB

Titular: Fundació Blanquerna

ENTITAT/Entidad: Banc de Sabadell

IMPORTANT/Importante:  En el concepte cal especificar / En el concepto se debe especificar: 

IX Symposium grafica qp + NOM i COGNOMS de la persona inscrita + Filiació  + Enviar comprobant del pagament a symposium.grafica@uab.cat 

IX Symposium grafica qp + Nombre y Apellidos de la persona inscrita + Filiación  + Enviar comprobante del pago a symposium.grafica@uab.cat 

Si es desitja factura  faci constar el  nom i la identificació fiscal  (Nom i Cognoms i raó Social; DNI/NIE/CIF o Pasaport; Direcció Fiscal). Una vegada realitzada la inscripció i el pagament, caldrà enviar el comprovant de la transferència al mail symposium.grafica@uab.cat 

Si desea factura haga constar su nombre y la identificación fiscal (Nombre y Apellidos o Razón Social; DNI/NIE/CIF o Pasaporte; Dirección Fiscal). Una vez realizada la inscripción y el pago, debe enviar el comprobante de la transferencia al mail symposium.grafica@uab.cat 

Assistència / Asistencia

 

130 € fins el 15 de juliol / 160 € a partir del 15 de juliol 

130 hasta el 15 de julio / 160 € a partir del 15 de julio

Assistència amb Ponència/ Asistencia con Ponencia

150 € fins el 15 de juliol / 180 € fin el 15 de juliol 

150 hasta el 15 de julio / 180 € a partir del 15 de julio

Estudiant amb Ponència oral/ Estudiante con Ponencia oral

50 € fins el 15 de juliol / 80 € a partir del 15 de juliol € 

50 fins el 15 de julio / 80 € a partir del 15 de julio

Estudiant participació d'iniciació/ Estudiante participación de iniciación

gratuït / gratuito

(també en el cas de presentar un pòster/también en el caso de presentar un póster)