PROPOSTES/Propuestas/Propostas
Per a la Presentació de Propostes seguir les indicacions a Inscripcions. IMPORTANT: les propostes només seràn acceptades si com a mínim, un persona de l'autoria està inscrita al Symposium de manera efectiva. 
Para la presentación de propuestas seguir las indicaciones de Inscripciones. IMPORTANTE: Las propuestas serán aceptadas si al menos una persona de la autoría está inscrita al Symposium de manera efectiva. 
Para submeter propostas, siga as instruções para Inscrição. IMPORTANTE: As propostas serão aceitas desde que pelo menos uma pessoa da autoria esteja efetivamente inscrita no Symposium.

 

Els 2 TEMES als quals es poden presentar comunicacions són: DISSENY GRÀFIC I CREATIVITAT PUBLICITÀRIA

1. DISSENY GRÀFIC, àmbits del disseny, pedagogia i exercici, la seva influència en els públics, i qualsevol dels aspectes que pugui incidir en la seva activitat.

2. CREATIVITAT PUBLICITÀRIA, qualsevol dels temes d'interès de la revista científica "questions publicitàries” i, molt especialment en creativitat publicitària.

DE MANERA PRÈVIA A LA PRESENTACIÓ DE LA COMUNICACIÓ, S'HA DE ENVIAR UN RESUM DE LA PROPOSTA per a la seva acceptació (veure indicacions per a la presentació de propostes).

AQUELLES COMUNICACIONS que vulguin optar a ser publicades a la revista grafica o a la revista questions publicitàries han d'enviar EL TEXT COMPLET DEL SEU ARTICLE  quan abans millor i no més tard de l'1 de JUNY per poder seguir el procés de revisió doble cec de la revista que li serà indicat per l'organització. Més tard de l'1 de juny no s'assegura que les ponències al symposium puguin ser publicades també a la revista corresponent.

 

Los 2 TEMAS a los que se pueden presentar comunicaciones son: DISEÑO GRÁFICO Y CREATIVIDAD PUBLICITARIA  

1. DISEÑO GRÁFICO, ámbitos del diseño, pedagogía y ejercicio, su influencia en los públicos, y cualquiera de los aspectos que pueda incidir en su actividad.  

2. CREATIVIDAD PUBLICITARIA, cualquiera de los temas de interés de la revista científica “questions publicitàries” y, muy especialmente en creatividad publicitaria. 

PREVIAMENTE A LA PRESENTACIÓN DE LA COMUNICACIÓN, SE ENVIAR UN RESUMEN DE LA PROPUESTA para su aceptación (ver indicaciones para la presentación de propuestas).  

LAS COMUNICACIONES que quieran optar a ser publicadas en la revista grafica o en la revista questiones publicitarias deben enviar EL TEXTO COMPLETO DE SU ARTÍCULO cuando antes mejor y no más tarde del 1 de JUNIO para poder seguir el proceso de revisión doble ciego de la revista elegida. Más tarde del 1 de junio no se asegura que las ponencias en el symposium puedan ser publicadas también en la revista correspondiente.

 

Os 2 TÓPICOS aos quais as comunicações podem ser submetidas são: DESIGN GRÁFICO E CRIATIVIDADE PUBLICITÁRIA

1. DESIGN GRÁFICO, domínios do design, pedagogia e prática, sua influência junto do público e quaisquer dos aspectos que possam condicionar a sua actividade.

2. CRIATIVIDADE PUBLICITÁRIA, qualquer um dos temas de interesse da revista científica “questiona a publicidade” e, especialmente, a criatividade publicitária.

ANTES DA APRESENTAÇÃO DA COMUNICAÇÃO SERÁ ENVIADO UM RESUMO DA PROPOSTA para sua aceitação (vide instruções para apresentação de propostas).

AS COMUNICAÇÕES que queiram ser publicadas na revista  grafica ou na revista questiones publicitarias devem enviar O TEXTO COMPLETO DE SEU ARTIGO até o dia 1º DE JUNHO para seguir o processo de avaliação duplo-cega da revista escolhida. Após 1º de junho, não é garantido que os trabalhos do simpósio também possam ser publicados na revista correspondente.

fechas clave symposium grafica

Dates clau/
Fechas clave/
Datas importantes

Les revistes científiques grafica i Questiones Publicitarias; i l'Observatori Europeu de la Comunicació donen suport al "Symposium grafica qp". 

Las revistas científicas grafica y Questiones Publicitarias; y el Observatorio Europeo de la Comunicación respaldan el "Symposium grafica qp".

As revistas científicas grafica y Questiones Publicitarias; e o Observatorio Europeo de la Comunicación apoiam o "Symposium grafica qp".