PONÈNCIES / Ponencias 

Perquè la proposta (RESUM) estigui acceptada definitivament hi ha d'haver com a mínim una persona autora inscrita. Només les persones inscrites que hi participin tindran dret als certificats respectius. / Para que la propuesta (RESUMEN) esté aceptada definitivamente debe haber como mínimo una persona autora inscrita. Solamente las personas inscritas que participen tendrán derecho a los certificados respectivos

 

3 MODALITATS DE PONÈNCIES / 3 Modalidades de Ponencias

En el cas d'optar a voler publicar en una de les dues revistes científiques, caldrà enviar el TEXT COMPLERT per iniciar el procés de revisió per parells seguint les directrius per a autors de les revistes científiques: grafica o questiones publicitàries.

En caso de querer publicar en una de las dos revistas científicas, será necesario enviar el TEXTO COMPLETO para iniciar el proceso de revisión por pares siguiendo las directrices para autores de las revistas científicas: grafica o questiones publicitarias.

https://revistes.uab.cat/grafica                                                     https://www.questionespublicitarias.es/

 

COMUNICACIONS ORALS
Comunicaciones Orales

ENVIAR  a symposium.grafica@uab.cat el resum segons les indicacions per a la seva acceptació prèvia.
ENVIAR a symposium.grafica@uab.cat el resumen según las indicaciones para su acceptación previa. 
 

El temps establert per a una comunicació oral és de 10-15 minuts. Les comunicacions acceptades per a la seva presentació oral seran agrupades pel comitè científic en les meses temàtiques proposades en el SYMPOSIUM. Caldrà preparar una comunicació oral i seguir les indicacions que en tot moment pugui fer l’organització del symposium.

El tiempo establecido para una comunicación oral será de 10-15 minutos. Las comunicaciones aceptadas para su presentación oral serán agrupadas por el comité científico en las mesas temáticas propuestas en el SYMPOSIUM. Habrá que preparar una comunicación oral y seguir las indicaciones que en todo momento pueda realizar la organización del symposium.

 

COMUNICACIONS ONLINE
Comunicaciones Online

ENVIAR a symposium.grafica@uab.cat el resum segons les indicacions per a la seva acceptació prèvia.
ENVIAR a symposium.grafica@uab.cat el resumen según las indicaciones para su acceptación previa.
 

El temps establert per a una comunicació en línia és de 10-15 minuts. La presentació es realitzarà en temps real. No obstant això, com a mesura que assegura la presentació, s'ha de facilitar un vídeo de la presentació pre-registrat per a ser presentat, en cas necessari, durant el symposium. Les comunicacions acceptades per a la seva presentació en línia seran agrupades pel comitè científic en les meses  temàtiques proposades en el SYMPOSIUM.

El tiempo establecido para una comunicación online es de 10-15 minutos. La presentación se realizará en tiempo real. No obstante, como medida que asegura la presentación, debe facilitarse un vídeo de la presentación pre-registrado para ser presentado, en caso necesario, durante el symposium. Las comunicaciones aceptadas para su presentación online serán agrupadas por el comité científico en las mesas temáticas propuestas en el SYMPOSIUM.

 

POSTER o CLIP
Póster o Cllip

ENVIAR a symposium.grafica@uab.cat el resum segons les indicacions per a la seva acceptació prèvia.
ENVIAR a symposium.grafica@uab.cat el resumen según las indicaciones para su acceptación previa.
 

Caldrà enviar, abans del 25 d’agost, el pdf del pòster o el clip per poder ser presentat durant el SYMPOSIUM.

Els pòsters o els clips seran exposats digitalment durant els dies del Symposium a l'espai habilitat per l'organització. 

El pòster es presentarà en format pdf vertical. 

El Vídeo (clip) de la presentació haurà de contenir àudio, preferiblement una veu en off o amb textos que expliquin la comunicació a mesura que avança el vídeo. 
• Format: Horitzontal en MP4 (recomanat) o MOV.
• Resolució (format 16:9): mínima; 1280 x 720 píxels.
• Pes màxim: 2 GB.
• Duració: entre 4 i 6 minuts.

Se deberá enviar antes del 25 de agosto, el pdf del póster o el clip para poder ser presentado durante el SYMPOSIUM.  Los pósters o los clips serán presentados digitalmente durante los días del Symposium en el espacio habilitado por la organización. 

El póster se presentará en formato pdf vertical.

El Vídeo (clip) de la presentación deberá contener audio, preferiblemente una voz en off o con textos que expliquen la comunicación a medida que avanza el vídeo. 
• Formato: Horizontal en MP4 (recomendado) o MOV.
• Resolución (formato 16:9): mínima; 1280 x 720 píxeles.
• Peso máximo: 2 GB.
• Duración: entre 4 y 6 minutos.

Resum/Resumen 
a enviar per l'acceptació de la proposta/ a enviar para la aceptación de la propuesta

CONTINGUT DEL RESUM DE LA COMUNICACIÓ

CONTENIDO DEL RESUMEN DE LA COMUNICACIÓN

 

ENVIAR A symposium.grafica@uab.cat

Títol de la Comunicació i la seva traducció a un segon idioma. Título de la Comunicación y  su traducción a un segundo idioma. 

Dades d'autoria i Filiació. Datos de autoria y Filiación.

Resum de 150 paraules i la corresponent traducció a un segon idioma. Resumen de 150 palabras y su correspondiente traducción a un segundo idioma. 

Paraules clau separades per ; i la seva traducció a un segon idioma. Palabras clave separadas con ; y su traducción a un segundo idioma. 

INDICAR si es té la intenció de publicar en una de les revistes, el comitè científic indicarà a l'autoria a quina de les dues revistes ha de presentar l'article i secció. INDICAR si se tiene la intención de publicar en una de las dos revistas, el comité científico indicará a la autoría en la que se debe presentar el artículo y sección.

Necesitamos su consentimiento para cargar las traducciones

Utilizamos un servicio de terceros para traducir el contenido del sitio web que puede recopilar datos sobre su actividad. Por favor, revise los detalles y acepte el servicio para ver las traducciones.